Apple iPad Forum

Welcome to the Apple iPad Forum, your one stop source for all things iPad. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Search results

  1. K

    Update/ synchronisatie loopt vast.

    Hulp gezocht bij synchroniseren. Na een uitgebreide visrusscan waarbij eea verwijderd is wil Itunes niet meer synchroniseren. Hij blijft eindeloos hangen en het maken van een reservekopie. Op de HD komt er niets bij. Er gebeurt niets. Alleen het balkje blijft eindeloos bewegen alsof er een...
Top